Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo

 
Naziv projekta: Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo

Vrijednost projekta: 4.000.000,00 EUR

Nositelj projekta: Vukovarsko-srijemska županija

Partneri: Agencija za razvoj VSŽ Hrast d.o.o., HUP,  HGK, VUPIK d.d., Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Općina Lovas


Opis projekta:

Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo će pružati usluge proizvođačima ratarskih kultura i povrća u područjima selekcije sjemena, primjene određenih gnojiva, načina uzgoja, eksperimenata na polju u svrhu postizanja optimalnih rezultata proizvodnje. Trenutno u RH ne postoji mreža centara za primijenjena i razvojna istraživanja, kao što je to slučaj sa razvijenim europskim zemljama te su jedini partner za takvu vrstu suradnje prehrambeno-biotehnološki fakulteti koji samo manjim dijelom mogu zadovoljiti potrebe prehrambene industrije za primijenjenim istraživanjima.


Opći cilj projekta je:

Povezivanje industrije i znanstveno-istraživačkog sektora u funkciji jačanja intelektualnog kapaciteta i rasta intelektualnog vlasništva unutar sektora ratarstva i povrtlarstva i prehrambene industrije.


Specifični cilj projekta je:

Izgradnja, opremanje i stavljanje u funkciju Centra kao poveznice između potreba industrije i znanstveno-istraživačkog sektora u funkciji jačanja intelektualnog kapaciteta i rasta intelektualnog vlasništva unutar sektora ratarstva i povrtlarstva i prehrambene industrije.


Očekivani rezultati projekta:

1. Izrađena projektna dokumentacija
2. Izgrađen Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo
3. Uređen i opremljen prostor za rad Centra kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo
4. Stavljen u funkciju Centar kompetencija za ratarstvo i povrtlarstvo s ciljem rješavanja problematike iz područja proizvodnje ratarskih i povrtlarskih kultura.