Lokalno partnerstvo za zapošljavanje


Naziv projekta: "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje - Faza 3" (LPE-3)
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje


"Lokalno partnerstvo za zapošljavanje - Faza 3" (LPE-3) je projekt koji se financira u sklopu IV. komponente Instrumenta predpristupne pomoći (IPA) "Razvoj ljudskih potencijala" s ciljem smanjenja nezaposlenosti i smanjenja prijetnje od nove nezaposlenosti. Inicijator i korisnik projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje.


Svrha projekta:

Razviti institucionalni okvir za razvoj ljudskih potencijala na županijskoj razini (temeljen na partnerstvu) te osnažiti kapacitete lokalnih dionika za izradu i provedbu aktivne politike tržišta rada.


Aktivnosti projekta sastoje se od tri komponente:

  1. Analiziranje i unapređivanje koncepta lokalnog partnerstva uključenog u kreiranje regionalnih politika zapošljavanja, strategija i aktivnosti na tržištu rada.
  2. Poticanje razvoja ljudskih potencijala na regionalnoj razini koristeći partnerski pristup i standarde Europskog socijalnog fonda.
  3. Jačanje kapaciteta potencijalnih prijavitelja za planiranje, izradu i provođenje aktivnih mjera za zapošljavanje u sklopu partnerskog pristupa.


Projekt proizlazi iz dosadašnjih projekata Lokalna partnerstva za zapošljavanje (faza 1 i 2) koje je Hrvatski zavod za zapošljavanje provodio u sklopu programa CARDS 2002 i CARDS 2004. u okviru ovih programa stvoreno je ukupno 8 lokalnih partnerstava za zapošljavanje ( u programu Cards 2002 oformljena su 4 lokalna partnerstva za zapošljavanje kao Regionalna vijeća za tržišta rada u Zadarskoj, Šibensko-kninskoj, Sisačko-moslavačkoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji ) a u sklopu projekta CARDS 2004 stvorena su još četiri lokalna partnerstva kao Tematske radne skupine za razvoj ljudskih potencijala unutar Regionalnih partnerskih odbora (tijela zaduženih za provođenje Regionalnih operativnih programa) u Ličko-senjskoj, Brodsko-posavskoj i Požeško-slavonskoj županiji.

Mjesto provedbe projekta bit će 21 županija. Uz gore navedeno, aktivnosti projekta obuhvaćaju strategije razvoja ljudskih potencijala i akcijskih planova na županijskoj razini, razvoj projektnih programa s novim partnerstvima u 13 županija, obuku njihovog kadra o partnerskom pristupu, Europskoj strategiji zapošljavanja i Europskom socijalnom fondu.

Agencija za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. kao aktivan član Regionalnog vijeća za tržište rada uključena je u provedbu ovoga projekta.