Mladi na tržištu rada


Naziv projekta: Mladi na tržištu rada 
Nositelj projekta: Hrvatski zavod za zapošljavanje


Opći cilj projekta:

Smanjenje nezaposlenosti mladih osoba na regionalnoj razini, a svrha projekta je promoviranje i poticanje zapošljavanje mladih osoba na regionalnoj razini kroz razvoj i provedbu aktivne politike tržišta rada.


Aktivnosti projekta sastoje se od 2 komponente:

  1. Osnaživanje kapaciteta lokalnih dionika kako bi prepoznali i riješili probleme mladih na tržištu rada,
  2. Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u pružanju bolje prilagođenih i usmjerenih usluga mladim nezaposlenim osobama.

U prvoj projektnoj fazi formirat će se radne skupine sastavljene od relevantnih lokalnih dionika (predstavnika javnog, privatnog i civilnog sektora) u 8 županija koje će identificirati ključna pitanja i probleme mladih na tržištu rada i razviti akcijske planove za zapošljavanje mladih. Za lokalne dionike okupljene u radne skupine organizirat će se edukacije vezane uz politiku zapošljavanja mladih, tržište rada, te primjere dobre prakse iz država članica EU.

U drugoj projektnoj fazi razvit će se novi pristupi u radu savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s nezaposlenim mladim osobama. Na temelju analize postojećih aktivnosti procijenit će se trenutno stanje i dati će se prijedlog novih usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje namijenjenih mladim nezaposlenim osobama koje će biti ciljane i temeljiti se na individualnom pristupu. Isto tako će se ispitati mogućnosti za razvoj modela one-stop-shop-a Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili sličnih modela za pružanje usluga posredovanja pri zapošljavanju specijaliziranog za mlade osobe te će taj model biti javno prezentiran svim zainteresiranim dionicima.


Projekt se provodi u 8 županija, a predviđeno trajanje projekta je 18 mjeseci. Ciljne skupine projekta su mlade nezaposlene osobe od 15 do 24 godine, lokalni dionici i savjetnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.