Investirajte u VSŽ

  • Vukovarsko-srijemska županija: Vrata prema tržištu pola milijarde potrošača
     
Na krajnjem istoku Hrvatske, istočna vrata Europske unije. Graniči sa Republikom Srbijom na istoku i Republikom Bosnom i Hercegovinom na jugu.  Na površini od 2.448 km2 predstavlja 4,33% površine Hrvatske (56.594 km2). Područje Županije nastanjuje nešto više od 180 tisuća stanovnika ili 4,24% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske. Na sjecištu prometnih koridora sa sjevera prema jugu i s istoka prema zapadu nalaze se najveći gradovi Vukovar i Vinkovci.

Vukovarsko-srijemska županija smještena je na čvorištu cestovnih, željezničkih i plovnih pravaca od međunarodne važnosti.
Kroz županiju prolaze paneuropski koridori „X“ i „VII“, autocesta Zagreb-Lipovac-Beograd i željeznički pravac Ljubljana-Zagreb-Tovarnik-Beograd.

Luka Vukovar prometno je čvorište na Dunavu, a Vinkovci jedno je od ključnih željeznički pretovarnih središta u ovom dijelu Europe. U krugu manjem od 50 km nalazi se i Zračna luka Osijek.