Područje rada

Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije djeluje s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno Članku 25. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18) obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:
 • izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente 
 • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost
 • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje VSŽ kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u pripremi i provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • provodi županijske razvojne programe 
 • provodi programe Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (Ministarstvo) i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • upisuje razvojne projekte od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • koordinira upis ostalih javnih tijela u središnji elektronički registar razvojnih projekata
 • provjerava i prati stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještava osnivače i Ministarstvo o njihovoj provedbi
 • surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
 • usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
 • obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
 • sudjeluje u radu partnerskih vijeća
 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH   
 

Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske 
Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske