Provedba programa i projekata

Provedba projekata i programa predstavlja veliku odgovornost za svakog Korisnika koji je obvezan provesti ugovoreno s pažnjom dobrog gospodarstvenika, transparentno, u skladu s najboljom praksom u predmetnom području. S obzirom na navedeno, vrlo je važno da Korisnici imaju adekvatnu pomoć u njihovoj provedbi što je zadatak djelatnika Agencije koji to čine na profesionalan način sustavno pružajući svu potrebnu stručnu pomoć. Odjel doprinosi ostvarenju strateških ciljeva utvrđenih strateškim dokumentima na nacionalnoj i županijskoj razini kroz pomoć u provedbi projekata i programa s ciljem jačanja potencijala na svim razinama za učinkovitu provedbu i korištenje fondova Europske unije.
Svrha pružanja stručne pomoći u provedbi programa i projekata odnosi se na smanjenje rizika i mogućih pogrešaka Korisnika u provedbi stoga je važno:
 • upoznavanje Korisnika sa provedbom projekata i programa poštujući sve ugovorne obveze
 • pružanje pomoći u zatvaranju financijske konstrukcije, tumačenju prihvatljivosti troškova ali i svih drugih zadanih uvjeta 
 • omogućiti da se projektne aktivnosti odvijaju kako je planirano
 • pružanje pomoći u ispunjenu nastalih obveza u skladu sa rokovima za njihovo ispunjavanje
 • kako planirati nabavu, koji su optimalni rokovi i što ako se mora ponavljati postupak nabave
 • pomoć u pripremi izvješća i svih drugih provedbenih dokumenata
 • kako na projekt utječu vanjski faktori (npr. izmjene zakona i propisa, vremenske prilike, vrijeme potrebno za dobivanje potvrda i dozvola tijela javnih vlasti i sl.)
 
Odjel za provedbu programa i projekata, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:
 • pružaju stručnu pomoć u provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija, u provedbi razvojnih projekata od interesa za razvoj županije, a posebno projekata sufinanciranih sredstvima iz strukturnih i investicijskih fondova Europske unije
 • pružaju stručnu pomoć u provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela i javnih ustanova s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a koji su od interesa za razvoj županije, kao i zajedničkih razvojnih projekata od interesa za razvoj više županija
 • provode županijske razvojne programe za koje ih ovlasti osnivač i/ili suosnivači
 • provode programe Ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjerniji regionalni razvoj
 • provjeravati i pratiti stanje projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata
 • obavlja poslove evaluacije javnih poziva vezano za dodjelu bespovratnih sredstava
 • inicira i koordinira suradnju s partnerskim institucijama  
 • aktivno surađuje na programima međunarodnog, međuregionalnog i lokalnog povezivanja
 • provodi i koordinira aktivnosti informiranja i savjetovanja korisnika usluga Agencije
 • priprema i održava prezentacije i edukacije u djelokrugu svoga rada