Regionalni razvoj i strateško planiranje

Regionalni razvoj predstavlja pokretanje ekonomskih procesa i poticanje korištenja resursa s ciljem postizanja ukupnog održivog gospodarskog razvoja regije, u skladu s vrijednostima i očekivanjima poduzetnika, građana i posjetitelja.

U sklopu poglavlja „Regionalna politika i koordinacija strukturnih instrumenata“ u pretpristupnom razdoblju, Hrvatska je  stvorila zakonski okvir i programsku osnovu za regionalni razvoj i  stvaranje apsorpcijskog kapaciteta za strukturne fondove EU do razine županija. Nakon usvajanja Zakona i Strategije regionalnog razvoja RH, stvoreni su preduvjeti za kvalitetnije vođenje regionalne politike u RH.

Politika koju provodi Europska unija po pitanju unaprjeđenja ekonomske i socijalne kohezije kao opći cilj ima smanjivanje neujednačenosti razvoja između regija. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz takozvanu kohezijsku politiku EU. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja u RH podrazumijeva planiranje, provođenje i koordinaciju aktivnosti regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava programiranja, upravljanja i financiranja regionalnog razvoja.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja. Cilj je dodatno razvijati slabije razvijena područja u RH i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj.
Jedinice regionalne samouprave ključni su nositelji razvoja na subnacionalnoj razini i u planiranju razvoja surađuju s velikim gradovima i ostalim jedinicama lokalne samouprave sa svog područja i u skladu s tim osnivaju agencije koje će koordinirati cijeli proces.
 
Odjel za regionalni razvoj i strateško planiranje, temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 123/2017, NN 118/18), obavlja sljedeće poslove javnih ovlasti/poslove od javnog interesa:  
  • izrađuje županijsku razvojnu strategiju i druge strateške i razvojne dokumente za područje županije te njihove provedbene dokumente 
  • provjerava usklađenost dokumenata strateškog planiranja razvoja županije s hijerarhijski višim dokumentima strateškog planiranja i donose odluke kojima se potvrđuje usklađenost
  • obavlja stručne i savjetodavne poslove u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije te izvještava osnivače i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU (Ministarstvo) o njihovoj provedbi
  • surađuje s Ministarstvom i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja i upravljanja razvojem za područje županije
  • usklađuje djelovanje jedinica lokalne samouprave s područja županije vezano uz regionalni razvoj
  • obavlja administrativne i stručne poslove za potrebe županijskog partnerstva
  • sudjeluje u radu partnerskih vijeća
  • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu o regionalnom razvoju RH